Meniu

Legislație privind activitățile desfăşurate

Legislație privind activitățile desfăşurate

 1. OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 219/2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
 3. Ordinul MMAP 1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea 123/2020 pentru modificarea și completarea OUG 195/2005 privind protecția mediului;
 5. OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotararea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;
 8. Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile;
 10. Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase, cu modificările ulterioare;
 11. HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
 12. HG 188/2002 cu modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Ordinul 756/1997 privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei cu modificarile si completarile ulterioare;
 16. OUG 196/2005 privind Fondul pentru Mediu aprobată prin Legea 105/2006 cu modificările si completările ulterioare;
 17. Ordinul 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 18. Ordinul 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
 19. OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 20. ORDONANŢA Nr. 2/2021 din 11 august 2021 privind depozitarea deşeurilor;
 21. LEGE Nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
 22. ORDIN Nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu
 23. Legea 278/2013 privind emisiile industriale cu modificarile si completarile ulterioare;
 24. Ordinul 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor;
 25. Legea serviciilor de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
 26. ORDIN nr. 100 din 20 februarie 2023 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor de utilități publice aflate în sfera de reglementare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.
 27. Standardul SR 10009-2017 Acustică;
 28. ORDINUL Nr. 462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;
 29. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 640/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor